ALGEMENE VOORWAARDEN ZINSPIRIT TRAINING COACHING THERAPIE EMMEN

Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2016

Alles vastleggen in voorwaarden kan niet. Dat is ook niet de bedoeling van deze voorwaarden. Het leven biedt nu eenmaal situaties die niet in regels te vangen zijn. De bedoeling van de voorwaarden is om misverstanden te voorkomen. In het geval dat er wel een misverstand ontstaan is, zijn ze ondersteunend om samen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

 1. INSCHRIJVING

Deelnemers aan programma’s zijn ingeschreven (behoudens punt 2)

zodra ze zich via de website hebben aangemeld door het invullen van een inschrijfformulier, of

wanneer ze eenduidig per email of mondeling tijdens het kennismakingsgesprek te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor een programma, met de vraag of Zinspirit de inschrijving en factuur voor hen administratief wil afhandelen

 1. KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING

Aan deelname aan training coaching of therapie, gaat een kennismakingsgesprek vooraf. De inschrijving is afhankelijk van de uitkomst van dit kennismakingsgesprek. Het staat Zinspirit vrij om op basis van dit gesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen.

 1. KOPEN VIA HET INTERNET

Bij inschrijving via het internet heeft de inschrijver een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, die ingaat de dag na de boeking. Binnen deze periode kan de inschrijving kosteloos en zonder opgave van redenen worden geannuleerd.

Een online aangeschafte online cursus waarvan de inloggegevens door gebruiker ontvangen zijn, kan niet worden geannuleerd.

 1. BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijf- en deelnamekosten worden per bank of contant betaald.

Indien niet direct bij inschrijving wordt betaald, ontvangt de deelnemer een factuur die binnen 15 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij een eventuele incassoprocedure worden de kosten voor incasseren bij de deelnemer in rekening gebracht.

Bij te late betaling kan de deelnemer geen rechten aan zijn inschrijving ontlenen. Het staat Zinspirit dan vrij een ander op die plaats te laten deelnemen.

Bij creditering zal Zinspirit de gecrediteerde bedragen binnen 15 dagen na datum van de creditfactuur terugstorten.

 1. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN

Annuleren van training/therapie/cursus kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend.

 1. Binnen de eerste 14 dagen na inschrijving via het internet heeft u bedenktijd, en binnen deze 14 dagen kan kosteloos en zonder opgave van redenen geannuleerd worden. Het volledige betaalde bedrag wordt dan teruggestort binnen 14 dagen na uw schriftelijke (mag per email) annulering.
 2. Bij annulering na 14 dagen en tot 2 weken voor de start van het programma wordt €100,00 administratiekosten gerekend.
 3. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van het programma is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd (ook indien dit bedrag nog niet (volledig) is voldaan).
 4. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.
 5. Indien degene die zich oorspronkelijk had ingeschreven, een andere kandidaat, die zich nog niet had aangemeld, voordraagt, en die voldoet aan de deelname-eisen (dit ter beoordeling aan Zinspirit), wordt €100,00 administratiekosten gerekend, te voldoen door degene die annuleert.
 6. Reeds aangeschafte yogalessen kunnen onder niet worden ingeleverd om lesgeld terug te vorderen.
 7. Bij zwangerschap of ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Zinspirit de geldigheidstermijn van de 8 lessen voor bepaalde tijd opgeschort worden.
 8. Het deelnemen aan de activiteiten van Zinspirit is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn / haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.

Bij twijfel wordt de specifieke klacht altijd met de docent gedeeld. De deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk. Zinspirit verplicht zich de trainingen, therapie en coachtrajecten, yogalessen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Zinspirit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van lichamelijk of persoonlijk letsel ten gevolge van deelname aan een van de activiteiten van Zinspirit, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Zinspirit. De eventuele aansprakelijkheid van Zinspirit is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Zinspirit voor de activiteit verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Zinspirit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Zinspirit is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Zinspirit, dienen te worden vergoed.

 1. VERZETTEN EN VERSCHUIVEN VAN DATA

Het verzetten of verschuiven van deelname aan een programma, naar een andere datum, geldt als annuleren. Tenzij anders overeengekomen wordt en dit kan alleen na instemming van Zinspirit.

 1. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S

Zinspirit heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden activiteiten, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus of training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus of training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Zinspirit restitueert maximaal het bedrag van de cursuskosten.

 1. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INDIVIDUELE AFSPRAKEN

Individuele afspraken dienen uiterlijk 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per sms. Bij te laat of niet afmelden kunnen kosten worden gerekend (€45,00 per gereserveerd uur). Indien Zinspirit een afspraak korter dan 24 uur tevoren afzegt, wordt voor het volgend individueel consult €45,00 per uur korting verleend.

 1. PROGRAMMA’S IN OPDRACHT VAN DERDEN

Geregeld worden programma’s ontwikkeld en gegeven op verzoek van derden. Indien een instelling, bedrijf, stichting, vereniging, of groep mensen, een verzoek doet voor een programma, wordt een offerte gemaakt, waarin wordt omschreven: opzet van het programma, globale inhoud, kosten, betalingsvoorwaarden, annuleringsvoorwaarden. Door de offerte akkoord te verklaren en de opdracht tot het uitvoeren van het programma te geven, worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Alle hierboven genoemde algemene voorwaarden gelden dan ook.

 1. ALGEMENE OPMERKINGEN

10.1 Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Zinspirit.

10.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen en onduidelijkheid te voorkomen. Bij onverhoopte problemen kan men gebruik maken van de klachtenprocedure van Zinspirit. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mediator. Zie bij punt 11. Klachtenreglement.

 1. KLACHTENREGLEMENT

Zinspirit hecht veel belang aan tevreden relaties. Waar gecommuniceerd wordt, kunnen misverstanden ontstaan en waar gewerkt wordt, worden helaas soms ook fouten gemaakt.  Indien u ontevreden bent over de dienstverlening of een ander aspect van Zinspirit, dan nodig ik u nadrukkelijk uit om mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Ik neem uw op- en aanmerkingen serieus en zoek graag samen met u naar een passende oplossing.

 1. Indienen van een klacht. Ik stel het bijzonder op prijs, wanneer wij voorafgaande aan het indienen van een klacht, bij u langs kan komen om uw klacht te bespreken. Mocht u dit om welke reden dan ook niet willen dan kunt u de klacht ook per direct schriftelijk bij mij indienen. U kunt uw klacht richten aan: info@zinspirit.nl
 2. Verloop van de klachtenprocedure

De ontvangst van uw klacht wordt zo snel mogelijk na binnenkomst bevestigd.

Vervolgens neem ik zo spoedig mogelijk (binnen maximaal 15 werkdagen) contact met u op om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan worden gevraagd om nadere toelichting of verdere informatie.

Ik streef ernaar om elke klacht binnen 30 werkdagen opgelost te hebben. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u over de oorzaak daarvan geïnformeerd.

Na het afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.
Alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden schriftelijk vastgelegd. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met de verkregen informatie om.

 1. Beroepsmogelijkheid

Mocht u van mening zijn dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan stellen wij voor om de hulp in te schakelen van een onafhankelijke mediator.

 1. Het oordeel van een eventuele beroepsinstantie is bindend. Eventuele consequenties voor Zinspirit worden correct afgehandeld.
 2. Bewaartermijn

Klachten, en de wijze van afhandeling, worden geregistreerd en voor de duur van drie jaren bewaard.

 

 1. COPYRIGHT EN RECHTEN

Alle materialen, teksten, audio-instructies, cursusmaterialen, die worden verstrekt tijdens trainingen en cursussen, of die te vinden zijn op de website, blog, of in de nieuwsbrieven van het Zinspirit (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van Angeline Delicaat (Zinspirit).

Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.zinspirit.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

 

PRAKTISCHE GEGEVENS

Zinspirit is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 54040094

ADRESGEGEVENS:

Zinspirit
Orvelterbrink 20
7812 MR Emmen
T.0591-617142
E-mail: info@zinspirit.nl

Neem gerust contact op bij vragen en/of opmerkingen.